Bước 1:

Tại trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập phần Products


Bước 2

Tick chọn các sản phẩm cần sửa mô tả hoặc tick chọn ô vuông trên cùng để chọn toàn bộ sản phẩm.

Chọn Action Edit Description.


Bước 3:

Tại top up form điển mô tả sản phẩm của bạn, có thể format lại text, thêm ảnh cho phù hợp, chỉnh sửa xong chọn Edit description.