Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bing của bạn > Gõ URL website của bạn.


Bước 2: Tìm đến phần xác minh site, chọn Option 2: Copy and paste a <meta> tag in your default webpage (hoặc Sao chép và dán thẻ <meta> vào trang web mặc định của bạn).


Bing Veritification Code_Merchize

 

 

Bước 3: Sau đó, tương tự với Google Site Verification code, bạn copy nội dung trong mục content vào phần Bing tracking trên Merchize.


Bước 4: Quay lại tab xác minh của Bing, click Verify để xác minh site.


Như vậy bạn đã xác minh được store trên Bing.