Tính năng Attention Required giúp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế và địa chỉ đơn hàng. Tất cả thông tin lỗi design/ lỗi địa chỉ được hiển thị trên hệ thống giúp seller không bỏ sót, chủ động quản lý các đơn hàng cần điều chỉnh và xử lý nhanh chóng.


Hướng dẫn sử dụng tính năng

1.  Màn hình hiển thị tính năng

Vào menu Orders -> Click tab Attention Required. Seller có thể xem được những trường thông tin sau (chú ý số thứ tự trong ảnh).

1️⃣ Số lượng yêu cầu đang ở trạng thái “Open

2️⃣ Phân loại theo Status (trạng thái): Open (Số yêu cầu mới cần chỉnh sửa từ team FFM), Closed (Số yêu cầu đã được confirm hoàn thành)

3️⃣ Phân loại theo Type: Artwork (yêu cầu chỉnh sửa về design), Address (yêu cầu chỉnh sửa về địa chỉ)

4️⃣ Phân loại theo Order Number/ Customer Name/ Tags/ Product Title

5️⃣ Attention Note: Hiển thị nội dung cần chỉnh sửa về design, địa chỉ

6️⃣ More: Hiển thị nội dung đầy đủ của yêu cầu


2. Xem chi tiết yêu cầu trong order details

i) Lựa chọn Type> Address để xem các yêu cầu về chỉnh sửa địa chỉ

- Đơn hàng sẽ hiển thị message: You need to update address kèm nội dung Note và text link. Seller có thể click View details (nếu có) để xem hiển thị ảnh đính kèm.

- Click icon  ở mục Buyer Details để sửa địa chỉ -> Nhập thông tin cần chỉnh sửa -> Click button Confirm.

- Sau khi xác nhận hoàn thành điều chỉnh thì yêu cầu sẽ được ẩn khỏi màn hình order details và Status sẽ chuyển thành “Closed”.

Trường hợp order được sync từ Amazon: Sau khi sync thông tin địa chỉ chỉnh sửa về -> Click icon send để confirm hoàn thành yêu cầu chỉnh sửa.


ii) Lựa chọn Type> Artwork để xem các yêu cầu về chỉnh sửa design

- Đơn hàng sẽ hiển thị message: You need to update artwork kèm nội dung Note và text link. Seller có thể click View details (nếu có) để xem hiển thị ảnh đính kèm.

- Click button , seller có thể cập nhật artwork tại đây. Tại pop-up form vừa xuất hiện, thông tin về artwork hiện tại được hiển thị.

- Click Delete (để xóa)  hoặc Replace (để thay thế)  ảnh artwork -> Click button Confirm.

- Sau khi xác nhận hoàn thành điều chỉnh thì yêu cầu sẽ được ẩn khỏi màn hình order details và Status sẽ chuyển thành “Closed”.

* Lưu ý với checkbox “Synchronized to current product and unfulfilled/unprocessed orders. Uncheck this box to apply artwork changes to this order only”:

+ Đối với mode BP (built-in payment) seller không có quyền sửa order nên sẽ không có checkbox này.

+ Checkbox này cũng không hiển thị cho những order có artwork riêng theo từng order (ví dụ như những order dạng personalized).

- “No change and submit”: seller không muốn thay đổi gì về design và tiếp tục tiến hành sản xuất với bộ artwork hiện tại.

Ở một số thời điểm, do đơn hàng đã đi vào sản xuất, cần cập nhật artwork và sản xuất lại, khi đó seller sẽ phải trả thêm 1 khoản phí. Hệ thống sẽ cảnh báo như ở màn hình dưới.


iii) Nếu order có yêu cầu chỉnh sửa cả design và địa chỉ -> Đơn hàng sẽ hiển thị message: You need to update artwork, address. Seller thực hiện cập nhật tương tự ở mục i), ii).