I. Tạo campaign trên trang BO

  1. Lựa chọn sản phẩm cần thiết kế  
  1. Sau khi đăng nhập, mở chức năng quản lý Products → nhấn [Create Campaign] . Seller có thể chọn một hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc.


         b.Sau khi chọn xong sản phẩm. Nhấn [Design] → Hiển thị màn hình tạo campaign

2. Chỉnh sửa product list 

A. Product list :  Hiển thị danh sách product line đã chọn

                    + Nhấn x  tại mỗi product line tương ứng : xóa product line trong danh sách. 

                    + Nhấn [Add more product] : thêm  product line vào danh sách → Hiển thị danh sách list product line , các product line đã chọn (có dấu đã tích chọn), cho phép seller có thể bỏ tích chọn hoặc giữ nguyên.


B. Product line detail( Normal mode) :  Click vào một sản phẩm trong danh sách Product list, mở rộng thông tin chi tiết product line, cho phép thiết lập các thông tin tương ứng
 Color :   Mặc định chọn sẵn màu đầu tiên trong bảng màu của product line đó.

           -  Nhấn icon + : Seller có thể nhấn tích chọn hoặc bỏ tích chọn màu của product line đó.

           -  Nhấn Light: Hệ thống tự động tích chọn các màu Light tương ứng của product line.

           -  Nhấn Dark: Hệ thống tự động tích chọn các màu Dark tương ứng của product line.

           -  Nhấn Select All : Hệ thống tự động tích chọn toàn bộ các màu của product line.

           -  Nhấn Deselect All : Hệ thống tự động bỏ toàn bộ tích chọn.


 Size : Hiển thị các size của product line 

            - Seller có thể chọn các size vào campaign, mặc định luôn chọn size đầu tiên 

Select Product Price :  Hiển thị giá suggest : giá min basecost + 17.99

            - Giá nhập = giá variant có basecost thấp nhất trong các variants được chọn

                                       

Advanced:  Hiển thị popup Advance pricing by variants 

          -  Set giá trị price cho tất cả các variant : Chọn 'Change to', Nhập giá hợp lệ, nhấn [Done] → lưu lại Price cho các variants, trường Price trong Product list cũng được set lại giá trị.           

          -  Set giá trị price cho từng variant : Nhập giá hợp lệ cho từng variant , nhấn [Done] → lưu lại Price cho các variants, trường Price trong Product list cũng được set lại giá trị.             

          -  Filter theo attribute của product line:  

                     + Mỗi bộ lọc cho phép chọn nhiều giá trị.

                     + Kết quả là kết hợp giữa các giá trị trong các bộ lọc.   

                     + Nhấn OK: Thực hiện lọc.

                     + Nhấn Clear: Bỏ hết tích chọn, Không thực hiện lọc tại bộ lọc đó (hiển thị tất cả kết quả tương ứng bộ lọc đó).

                                          

C. Product line detail(Bp mode)

 Click vào một sản phẩm trong danh sách Product list, mở rộng thông tin chi tiết product line, cho phép thiết lập các thông tin tương ứng

                     + Color, Size :  tương tự như  Normal mode. 

                     + Select Product Price : Hiển thị giá suggest : giá min basecost + 17.99.

                     + Profit/sale:  Hiển thị profit/sale = (retail price - base cost) * 93% , nếu base cost khác nhau hiển thị giá trị nhỏ nhất.

                           

                       + Advanced :  Hiển thị popup Advance pricing by variants. 

                          Nhập giá trị price > base cost ( cho phép nhập sau dấu thập phân 2 chữ số).

                           

    

 3. Design & Preview 

 A. Upload artwork cho từng sản phẩm

Cho phép  upload artwork cho từng mặt  FRONT/BACK/SLEEVE/HOOD( Tùy từng sản phẩm, seller có thể upload artwork cho 1 mặt/ 2 mặt/ 3 mặt/ 4 mặt).

Background : Chọn background cho artwork cho từng product line ( tất cả các mặt trong product line có chung background).

Cho phép  căn chỉnh ảnh artwok (căn giữa theo chiều dọc,  căn giữa theo chiều ngang, căn trái, căn phải, trên, dưới, fill ảnh vừa khung, fit ảnh, restore, xoá, xoay trái, xoay phải.              

 Cho phép reisize trực tiếp trên ảnh artwork và hiển thị DPI tương ứng :

   - DPI chưa thỏa mãn : hiển thị màu đỏ 

   - DPI thỏa mãn : hiển thị màu xanh

 B. Tính năng Design Linked

Ở trạng thái Design Linked thì mặc định sử dụng chung artwork.


 Ở trạng thái Design Unlinked, anh em có thể tùy chỉnh thay thế, xóa artwork riêng với product line đó, không sử dụng artwork chung.

                   

2 trạng thái này có thể luân chuyển lẫn nhau, khi chuyển trạng thái từ Design Unlinked sang Design Linked thì bộ artwork sẽ được áp dụng chung cho product line.    

C. Preview 

Sau khi upload artwork cho các mặt của sản phẩm nhấn nút Preview : màn hình hiển thị ảnh mockup của sản phẩm.  

Với sản phẩm chỉ có 1 mặt : preview hiển thị 1 mặt                        

Với sản phẩm chọn nhiều màu : preview hiển thị tương ứng các màu đã chọn ( mặt trước, mặt sau ).                 Với sản phẩm chọn được màu background cho artwork.                               

4. Campaign 

A. Campaign design

 Nhập title cho campaign

 Nhấn "Add more campaign" tạo ra nhiều campaign mới với list sản phẩm đã chọn 

                           

 B. Campaign  details 

 Ở màn hình tạo campaign, click chọn tab Campaign details 

 Description : Nhập mô tả cho campaign đang tạo

 Collections : Nhấn dropdown list → chọn collections cho campaign đang tạo

 Tags: add tags

 Display : chọn hiển thị / ẩn với campaign đang tạo 

 Facebook Pixel ID : nhập giá trị cho facebook pixel id cho campaign đang tạo

                       

5. Publish

A. Normal mode

Sau khi hoàn thành xong các bước ở mục 1, 2,3,4, nhấn nút 'Publish' để tạo campaign → Hiển thị quá trình uploading campaign. 

Upload thành công, hiển thị completed, hiển thị các ảnh variants của campaign,  seller có thể nhấn nút 'View All Products' để xem chi tiết campaign vừa tạo. 

B. BP mode

Sau khi hoàn thành xong các bước ở mục 1, 2, 3, 4, nhấn nút 'Publish' để tạo campaign thành công.

Nhấn nút 'View All Products' để vào màn hình quản lý products, những campaign sau khi tạo xong sẽ là bản draft,  Visibility chọn 'Inactive' để hiển thị  các campaign( bản draft).  

Từ bản chi tiết sp Draft > Click button Submit for review > Hiển thị popup confirm > Click button Yes → Tạo thành công product pending 

Những product có trạng thái pending sẽ được gửi lên trang Manager và admin xét duyệt.

II. Sửa/xóa campaign

1. Normal mode   

A. Sửa campaign 

Đăng nhập vào hệ thống, vào menu Products, tìm kiếm một campaign → click chi tiết campaign → hiển thị màn hình cho phép sửa campaign.

Các thông tin có thể sửa : ( sau khi sửa nhấn 'Save product' để lưu thông tin sửa đổi cho campaign)

        - Title : tên campaign

        - Description : mô tả của campaign 

        - Collections :  seller có thể thêm/ xóa collection cho campaign

        - Tags : seller có thể thêm/xóa tags cho campaign 

        - Display: hiển thị thông tin của campaign 

        - Facebook Pixel ID : hiển thị thông tin của campaign đã tạo, seller có thể thay đổi 

        - Product gallery : seller có thể upload ảnh cho campaign   

        - Artworks : seller có thể thay đổi ảnh artwork cho từng product line trong campaign 

        - Sửa price cho từng variant 

        - Set default cho variant campaign bằng cách click chọn variant, click 'Action' nhấn Mark as default   

                   

Các thông tin không được sửa:

        - Variants : Seller không được thêm/xóa variants

B. Xóa campaign 

Đăng nhập vào hệ thống, vào menu Products, tìm kiếm một campaign → click chi tiết campaign → hiển thị màn hình cho phép sửa campaign, click nút 'Delete product'  để xóa campaign.  

                   

2. Bp mode  

A. Sửa campaign  

Sau khi tạo xong sản phẩm campaign cho mode BP, campaign sẽ được lưu ở bản draft( Under review version: draft), click chi tiết sp draft campaign → hiển thị màn hình cho phép sửa campaign. 

Các thông tin có thể sửa  và không cần duyệt : Collections, Tags, Facebook Pixel ID, Display, Price, chọn ảnh variants làm default

Các thông tin được phép sửa và phải duyệt : Title, Description, Product gallery, Artworks, ảnh variants

Các thông tin không được phép sửa : không được thêm/xóa variants

Sau khi edit draft → click button 'Submit for review' → Click button Yes => Chuyển Under review version: Pending

B. Xóa campaign 

Đăng nhập vào hệ thống, vào menu Products, tìm kiếm một campaign( bản draft,  → click chi tiết campaign → hiển thị màn hình cho phép sửa campaign, click nút 'Delete product'  để xóa campaign. 

                   

III. Hiển thị campaign trên ST

Hiển thị sản phẩm trên Store front  sau khi tạo campaign thành công ( Normal mode) và những sản phẩm đã được approve.                 

IV. Thay đổi artwork 

1.Thay đổi artwork tại menu Product cho campaign

A. Normal mode 

Sửa artwork : Đăng nhập hệ thống, vào menu Products, tìm kiếm một campaign, click chi tiết campaign, nhấn Upload từng mặt  artwork cho từng product trong campaign → Nhấn 'Change for product'

 Xóa artwork : Đăng nhập hệ thống, vào menu Products, tìm kiếm một campaign, click chi tiết campaign, xóa artwork cho từng product trong campaign → Nhấn 'Delete'

 Note : Artwork mới áp dụng cho các order tiếp theo chứa sản phẩm này và các order chưa fullfill.

            Các order đã fullfill và các order có order artwork( chưa fullfill) sẽ không bị ảnh hưởng.

            Việc xóa các artwork của product sẽ được áp dụng cho các order tiếp theo chứa sản phẩm này và các order chưa fullfill.

B. Bp mode  

Việc thay đổi artwork tại menu Product ở  BP mode tương tự như Normal mode, nhưng sau khi upload artwork/ xóa artwork phải click 'Submit for review ' để admin xét duyệt

 

2.Thay đổi artwork tại order detail

Sửa artwork : Đăng nhập vào hệ thống > Menu order > Order detail > Upload artwork của campaign tại order → artwork mới áp dụng cho order đó (order chưa full fill)

               

Xóa artwork : Đăng nhập vào hệ thống > Menu order > Order detail > Xóa artwork của campaign tại order → artwork sẽ được xóa duy nhất tại order đó mà không ảnh hưởng đến các order khác có chứa sản phẩm này.

        

               

                 Note : Nếu muốn thay đổi artwork trong các order đã được fulfill, vui lòng liên hệ với Support.