Nhằm hỗ trợ Sellers có thể tự động fulfill toàn bộ sản phẩm cho các đơn hàng bên nền tảng eBay, Merchize đã cập nhật thêm tính năng Auto Refill store eBay trên Merchize Sellers. 


Với tính năng này, stock của sản phẩm trên eBay của Sellers sẽ được tự động refill lại mỗi khi có đơn hàng mới.


Mặc định hệ thống là không refill. Mỗi khi tắt hoặc bật tính năng này, sẽ có một thông báo hiện lên cho mọi người xem item được refill, item nào không thể tự động refill.


Khi có order cho 1 SKU sản phẩm trên store eBay, hệ thống của Merchize sẽ tự động refill lại SKU đó. Merchize sẽ chỉ refill những item có SKU trên eBay Listing còn với những item không có SKU, mọi người sẽ phải thêm SKU nếu muốn tự động refill.


 


→ Link sản phẩm POD Merchize : https://bymerchize.com/merchize-basecost-sizing/