Các trường hợp bạn có thể hoặc không thể thay đổi thông tin order như address, artwork:


  1. Khi order và các item trong order chưa được fulfill và chưa được đẩy sang hệ thống fulfill, bạn có thể thay đổi các thông tin đơn hàng (artwork, address) một cách dễ dàng.


  1. Đối với các order đã được fulfill:


2.1 Order được fulfill hoàn toàn bởi Merchize:


Khi đơn hàng đã được fulfill bởi Merchize, thông tin đã được chuyển sang hệ thống xưởng và đang trong quá trình sản xuất nên bạn sẽ không thể thay đổi được thông tin. 

Khi đó bạn sẽ thấy các trạng thái như sau:

  • Fulfillment Status: Fulfilled.

  • Fulfill by: Merchize.

  • Fulfillment cost status: Paid, có hiển thị rõ số tiền và thời gian thanh toán.


→ Trong trường hợp bạn vẫn click vào thay đổi địa chỉ, sẽ có thông báo: "We cannot update address for this order because it has been fulfilled already. If you really want it to be updated, please contact the support team".
→ Nếu bạn click vào ‘Upload Artwork’ sẽ có một popup hiện lên với thông báo: "We cannot update artworks for this order because it has been fulfilled already. If you really want it to be updated, please contact the support team".→ Khi muốn thay đổi thông tin đơn hàng, vui lòng liên hệ với Support.


2.2 Đơn hàng được fulfill một phần bởi Merchize.


Khi đó, phần đã được fulfill bởi Merchize sẽ không thể thay đổi được artwork vì đã được đẩy sang xưởng để sản xuất. Trạng thái của đơn khi đó là:


  • Fulfill by: Merchize.

  • Fulfillment Status: Fulfilled.

  • Fulfillment cost status: Paid.


Phần còn lại của order mà không được fulfill bởi Merchize (ví dụ bạn tự fulfill ở các nơi khác) thì thông tin đơn hàng vẫn được thay đổi như bình thường.


→ Lúc này, bạn có thể thay đổi địa chỉ cho đơn hàng, nhưng lưu ý là địa chỉ này sẽ chỉ update cho phần item không được fulfill bởi Merchize, vì với phần đã fulfill bởi Merchize, thông tin địa chỉ đã được gửi sang hệ thống sản xuất và không thay đổi được. Bạn có thể check thông tin và thời gian fulfill trong mục History.


→ Nếu bạn click vào ‘Upload Artwork’ cho item được fulfill bởi Merchize sẽ có một popup hiện lên với thông báo: "We cannot update artworks for this part of the order because it has been fulfilled already. If you really want it to be updated, please contact the support team."


→ Vui lòng liên hệ với Support nếu bạn muốn thay đổi thông tin đơn hàng.


→ Khi bạn thay đổi Artwork của item không fulfill bởi Merchize sẽ hiện lên một thông báo: “Changing artwork of this product will only reflect on this order and future orders which haven't been fulfilled yet”. Thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho đơn hàng này và những đơn hàng trong tương lai chưa được fulfill.→ Khi bạn thay đổi Address, sẽ có một thông báo: "This order has been fulfilled by Merchize partially. The address changes will only be applied to the rest parts of the order." Phần thay đổi thông tin địa chỉ đơn hàng sẽ chỉ được áp dụng với phần fulfill bởi bên khác.
  1. Đơn hàng được fulfill toàn bộ bởi Sellers.


→ Bạn có thể Delete/Upload Artwork một cách bình thường. Khi thay đổi Artwork, sẽ có một thông báo hiện lên với nội dung: “Changing artwork of this product will only reflect on this order and future orders which haven't been fulfilled yet". Phần thanh đổi này sẽ chỉ áp dụng cho đơn hàng này và những đơn hàng trong tương lai chưa được fulfill.(***) Lưu Ý:


→ Tại trang Product, khi thay đổi Artwork sản phẩm, sẽ hiện lên thông báo: “Changing artwork of this product will only reflect on future orders which haven't been fulfilled yet". Thay đổi sẽ chỉ được áp dụng cho các đơn hàng trong tương lai chưa được fulfill.→ Merchize đã thêm lịch sử thay đổi thông tin địa chỉ, bao gồm thông tin user sửa, thời gian sửa, thông tin cụ thể address trước và sau khi sửa giúp cho Sellers kiểm soát việc thay đổi dễ hơn.