1- Các khoản tiền nào sẽ không được refund?


Store subscription fee của tháng.

Ví dụ: store của bạn bắt đầu tính phí $29 từ mùng 5 hàng tháng. Đến ngày 25 tháng này bạn yêu cầu đóng store thì khoản $29 sẽ không được refund dưới dạng tiền mặt. Tuy nhiên 10 ngày chưa sử dụng gói $29 có thể được chuyển sang store thứ hai của bạn cũng dùng gói $29.


→ Account phải trả hết nợ mới được refund và đóng store.


Ví dụ: account balance của bạn đang có $70. Tổng các khoản phí pending đang là $100. Trường hợp này bạn cần nạp thêm $30 để thực hiện lệnh đóng store.


2- Phương thức refund


→ Merchize hỗ trợ refund qua Payoneer và Paypal. Phương thức refund sẽ tương ứng với hình thức seller thanh toán trên store.

Seller thanh toán bằng Payoneer sẽ được refund qua Payoneer, vì vậy số dư trên balance tối thiểu là $50.

Seller thanh toán qua Bank hoặc Paypal, Merchize sẽ refund lại qua Paypal. Lưu ý, khi refund qua Paypal nếu mất phí thì người nhận sẽ phải chịu khoản khí này.