1. Tại trang store của bạn ở Seller.merchize.com, truy cập phần Order, bạn sẽ được chuyển đến màn hình mặc định như sau:

Tại đây bạn có thể:

 • Import external orders (import các order từ store bên ngoài về fulfill tại Merchize).

 • Import Order Tracking (import mã số vận chuyển của order).

 • Export Orders (bạn sẽ nhận về 1 file CSV cập nhật toàn bộ thông tin về order của khách).

 • Order Import log ( bạn có thể check tình trạng import các order trong file csv).

2. Các order sẽ được hiển thị theo các tiêu chí mặc định là:

 • Payment : thể hiện trạng thái đơn hàng đã đc buyer thanh toán.

 • To Fulfillment: trạng thái đơn hàng (đang xác thực - Validating, lên kế hoạch - Scheduled, đã được đẩy về hệ thống nhà máy để chuẩn bị sản xuất - Pushed, Tạm dừng - Paused) 

 • Fulfillment: On hold - Balance (Không đủ tiền để thanh toán phí fulfillment), Unfulfilled (Order chưa đc sản xuất), Fulfilled (Order đang/ đã sản xuất).

 • Artwork: (Incomplete/ Completed) trạng thái design trong đơn hàng biểu thị những đơn hàng nào còn thiếu design và những đơn hàng nào đã có design.

 • Tracking: Trạng thái mã tracking, mọi vai trò trong 1 store đều có thể dễ dàng xem và kiểm tra tình trạng đơn hàng ở màn hình Order list.

 • Address: trạng thái địa chỉ giao hàng. Valid (địa chỉ hợp lệ), Invalid (địa chỉ không hợp lệ - địa chỉ sai/ thiếu thông tin/ không có người nhận hàng).

 • Number: mã số order.

 • Customer: tên, email và địa chỉ của buyer.

 • Tags:  Thể hiện nguồn đơn hàng đc import vào store (sync tự động từ nền tảng khác về hoặc import bằng csv)

 • Personalize: thể hiện trạng thái đơn personalize. 

 • Revenue: giá trị đơn hàng.

3. Bạn cũng có thể tìm các order dựa vào:

 • Number (Mã order).

 • Tags. 

 • External Number (Mã Order trên nền tảng Sellers đang bán).

 • Customer Email. 

 • Customer Name. 

 • Product Title. 

 • Product Collections. 

 • Product Tags.

4. Ở phần tìm kiếm Order dựa vào Product Titles, Merchize đã thêm option Includes "[input text]" vào danh sách gợi ý, vị trí hiển thị là option đầu tiên, khi chọn option này, kết quả sẽ là tất cả order có product title chứa chữ [input text]. 

 

Ví dụ: Nhập "Mask", option đầu tiên sẽ là Includes "Mask", chọn option này thì hệ thống sẽ lấy tất cả những order có product title chứa chữ "Mask". Kết quả tìm kiếm sẽ là non-case sensitivity.

 

Filter này có tương thích với tính năng Export Orders.

Sau đó, để chỉnh sửa thông tin đơn hàng, bạn click vào phần Number của order và được chuyển đến màn hình mới như sau:

5. Order Progress

Sau khi click vào từng Order cụ thể, Order Progress sẽ hiện ra:


- In Production: Đơn hàng được bắt đầu sản xuất.

- Shipment started: Đơn hàng được sản xuất và bắt đầu gửi đi.

- In transit: Đơn hàng đã đến trạm chung chuyển trung gian.

- Last node: Trạng thái cuối cùng của đơn hàng (Delivered, Cancel, Error, Return to sender hoặc cac trạng thái khác tùy thuộc vào tình trạng cuối cùng của đơn hàng).

Ngoài ra. Ở phần Supplier, hệ thống hiển thị vị trí của đơn vị sản xuất sản phẩm là quốc gia nào.

6. Hướng dẫn upload design với đơn được đồng bộ tự động từ nền tảng khác về

 • Bạn click vào order detail.

 • Sau đó, click vào upload front.

 • “Apply for order”: Upload design cho duy nhất đơn hàng đó.

 • “Here” => Artworks => Upload front: Upload design cho sản phẩm. Với các đơn sau của cùng sản phẩm này thì hệ thống sẽ tự động lấy lại design trước để fulfill.

Note: Với đơn hàng personalize: Chọn “Apply for order”

Hướng dẫn upload design với đơn hàng được import bằng file csv:

 • Bạn Click vào order detail.

 • Sau đó, click vào upload front => “Apply for order”

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin người nhận hàng tại mục Buyer Details. Ví dụ mình có thông tin khách như ảnh dưới:

Phần tags sẽ mặc định gồm 2 tag có sẵn là tên platform mà khách đặt hàng và link web khách đặt hàng. Bạn có thể thêm các tag khác tùy mong muốn.

Phần Order notes: điền các lưu ý cho fulfill:

7. Hủy order chưa fulfill

Bạn có thể chủ động pause hoặc cancel order trên trạng order detail (chỉ áp dụng với đơn unfulfill). Chi tiết về Pause/ Cancel order tại đây.